Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.gramarwroc.pl

Sprzedającym jest firma GRAMAR S.C. M.Staszczyk G.Pietrożyńska z siedzibą we Wrocławiu 53-603, ul. Tęczowa 84, wpisaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 360279256 zarejestrowaną pod numerem NIP 897-180-38-52 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w platformie sprzedażowej przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają  podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 3. Platforma sprzedażowa hurtowni GRAMAR prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w hurtowni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową.
 2. W celu złożenia zamówienia na platformie sprzedażowej należy dokonać rejestracji firmy oraz przesłać dokumenty takie jak: NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod adres e-mail: biuro@gramarwroc.pl o poczekać na akceptację Sprzedającego.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W celu zalogowania się na platformę sprzedażową Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, oraz różne warianty kolorów. Prosimy w polu uwagi wskazanie wybranego koloru lub wariantu zamawianego produktu. Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantu.

 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 9. Zamówienie jest  skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu lub adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. W  trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych hurtowni w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 11. Minimalna kwota zamówienia wynosi 200 zł.

               

§ 3 Koszty wysyłki

 1.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o  nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub transportem hurtowni. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w wysokości:

           22,00 zł za każdy karton (ilość kartonów zależna od rodzaju zamówionego towaru) przy zamówieniu  poniżej 500 zł brutto

          24,00 zł za każdy karton przy wysyłce za pobraniem

           0,00 zł przy zamówieniu powyżej 700 zł brutto. 

           Koszt wysyłki doliczany jest do faktury.

 

Nr konta na który należy kierować przelewy:

BNP Paribas

PL 16 1750 0012 0000 0000 2798 4509

               

§ 4 Odbiór towaru

 1.  Dostawy są  realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera  należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W  przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§  5 Procedura reklamacji

 1. Ewentualne reklamacje zamówionego towaru należy zgłaszać w ciągu 7 dni drogą mailową na adres: biuro@gramarwroc.pl wysyłając wypełnione pismo reklamacyjne. Wzór pisma znajduje się na dole strony.
 2. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt produktu reklamowanego kurierem bądź osobiście do siedziby firmy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane i ewentualna wymiana towaru będzie dołączana do kolejnego realizowanego zamówienia bądź będzie wystawiana faktura VAT korygująca.  
 4. Na produkty INTEX reklamacje nie są uwzględniane.

 

§  6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów hurtowni w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci      mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§  7 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr    22 poz. 271 ze zm.), ustawy z  dnia  27  lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Hurtownią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.